Disclaimer, privacyverklaring & cookiebeleid

A. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WRONG LINE STUDIO WEBSITE

B. COOKIEVERKLARING

C. PRIVACYVERKLARING

1. Bezoekers Wrong Line Studio website

 

A. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WRONG LINE STUDIO WEBSITE

Het gebruik van deze website of de andere websites van Wrong Line Studio die eraan gekoppeld zijn (hierna de ‘Wrong Line Studio website’) impliceert uw onvoorwaardelijke aanvaarding van alle onderstaande algemene voorwaarden (hierna de ‘Algemene Voorwaarden’). Indien u één of meer Algemene Voorwaarden niet aanvaardt, wordt u verzocht de Wrong Line Studio website niet te gebruiken.

Het gebruik van de Wrong Line Studio website, alle informatie die u rechtstreeks of onrechtstreeks via de Wrong Line Studio website verkrijgt, en alle al dan niet vertrouwelijke informatie die u op de Wrong Line Studio website communiceert, vallen onder uw eigen risico en zijn uw volledige en exclusieve verantwoordelijkheid.

 

 1. Doel van de Wrong Line Studio website

 

De Wrong Line Studio website is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over de producten van Wrong Line Studio. De informatie op deze site is van algemene aard en is niet aangepast aan concrete omstandigheden. De informatie mag niet als een persoonlijk of professioneel advies worden beschouwd.

 

 1. Gebruik van de Wrong Line Studio website

 

Door het gebruik van de Wrong Line Studio website verbindt u zich ertoe:

 • zich verantwoordelijk en met respect voor de wettelijke bepalingen te gedragen (bijvoorbeeld: geen illegale, bedreigende, hatelijke, vulgaire, intimiderende of op andere manieren schadelijke berichten of informatie verzenden);

 • de veiligheid van de Wrong Line Studio website niet te schenden of in het gedrang te brengen;

 • uitsluitend voor persoonlijke en privédoeleinden te handelen en nooit op gelijk welke wijze zonder voorafgaande toelating commerciële boodschappen of ongevraagde elektronische post te verzenden;

 • geen inbreuk te maken op de rechten van Wrong Line Studio of gelijk welke derde. Deze rechten omvatten onder meer, zonder limitatief te zijn, de intellectuele rechten in de ruime betekenis en de rechten die betrekking hebben op bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

 

 1. Hyperlinks

 

De Wrong Line Studio website kan hyperlinks bevatten die u naar websites leiden die geen eigendom zijn van Wrong Line Studio. De hyperlinks worden louter ter informatie en voor uw gebruiksgemak ter beschikking gesteld. Het gebruik van zulke websites is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden van de derde eigenaren. Wrong Line Studio beschikt niet over technische of inhoudelijke controlemogelijkheden of zeggenschap en kan geen enkele garantie geven over de juistheid van het adres, de inhoud of de werking van deze sites. Wrong Line Studio kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit hun gebruik. De hyperlinks impliceren niet noodzakelijk enige steun aan of verband met de sites of organisatie die deze websites beheren.

Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Wrong Line Studio, is het niet toegestaan om op een website een hyperlink aan te brengen die de bezoekers naar de Wrong Line Studio website leiden.

 

 1. Intellectuele rechten

 

Wrong Line Studio is de eigenaar van de inhoud van de Wrong Line Studio website en van de merken, logo’s, tekeningen, afbeeldingen, enz. die erop voorkomen. De reproductie, de weergave, de overdracht, de distributie en de opslag van deze elementen zijn verboden, behoudens voorafgaande, schriftelijke toestemming van Wrong Line Studio.

U mag de Wrong Line Studio website weergeven, doorlopen, raadplegen en korte fragmenten afdrukken voor persoonlijk en privégebruik. De toelating om op de Wrong Line Studio website te surfen, impliceert geenszins dat u een licentie wordt toegekend op het geheel of een gedeelte van deze elementen.

 

U stemt ermee in dat Wrong Line Studio de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in uw reacties (al dan niet met betrekking tot de inhoud van de Wrong Line Studio website), kan aanwenden voor welk doel ook, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, de ontwikkeling en het uitdenken van nieuwe diensten.

 

 1. Aansprakelijkheid van Wrong Line Studio

 

De Wrong Line Studio website wordt u ter beschikking gesteld in de staat waarin deze zich bevindt. Ondanks voortdurende inspanningen, kan Wrong Line Studio geen enkele garantie geven met betrekking tot de toegankelijkheid van de Wrong Line Studio website, de volledigheid en nauwkeurigheid van de gegevens, de geschiktheid ervan voor een bepaald doel of het ontbreken van virussen of andere schadelijke elementen. Wrong Line Studio kan bovendien, op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving, de toegang tot de Wrong Line Studio website weigeren. Wrong Line Studio kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit (i) het gebruik van de Wrong Line Studio website of de gegevens die erop terug te vinden zijn, zoals doch niet beperkt tot verlies of beschadiging van uw programma's of andere gegevens op het computersysteem of van uw apparatuur, (ii) de onmogelijkheid om de Wrong Line Studio website te gebruiken of (iii) de toegangsweigering tot de Wrong Line Studio website. Indien deze uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van Wrong Line Studio strijdig zou worden bevonden met de wettelijke bepalingen, dan zal de aansprakelijkheid van Wrong Line Studio beperkt zijn tot het wettelijk toegelaten maximum.

 

 1. Overtreding van de Algemene Voorwaarden

 

U verbindt zich ertoe Wrong Line Studio en elke andere derde te vergoeden voor elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die Armonea of een derde als gevolg van uw daden of verzuim zou lijden, meer bepaald in geval van overtreding van de Algemene Voorwaarden.

 

 1. Allerlei

 

Wrong Line Studio kan op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving de Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk wijzigen. Het is aanbevolen de Algemene Voorwaarden regelmatig te raadplegen om op de hoogte te zijn van de laatste versie.

Indien een clausule van de Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of ontoepasselijk zou worden verklaard, zal zij als niet geschreven worden beschouwd en zullen alle andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig geldig en toepasselijk blijven.

Het niet of laattijdig uitoefenen van een recht dat uit de Algemene Voorwaarden voortvloeit, zal niet beschouwd worden als een afstand van dat recht. Het niet of gedeeltelijk uitoefenen van een recht staat geen latere uitoefening van dat recht in de weg noch van elk ander recht dat uit de Algemene Voorwaarden voortvloeit.

De Algemene Voorwaarden worden geregeld door en geïnterpreteerd volgens het Belgische recht. Alle geschillen met betrekking tot de Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.

 

 1. Over Wrong Line Studio

 

Deze website werd gemaakt en wordt beheerd door Wrong Line Studio, gevestigd te Hofstraat 18, 2400 Mol.

B. COOKIEVERKLARING

1.

De website van Wrong Line Studio maakt gebruik van ‘cookies’.

 

Cookies zijn informatiebestanden die op de harde schijf van uw computer worden bewaard naar aanleiding van uw bezoek aan de Wrong Line Studio website.

 

Zij laten toe het gebruik van de website te verbeteren. Verder zorgen cookies ervoor dat Wrong Line Studio de manier waarop de website wordt gebruikt, kan analyseren.

 

Wrong Line Studio kan via cookies statistische gegevens, die op generieke wijze aan uw persoon kunnen gekoppeld worden, verzamelen en op die manier in staat worden gesteld om de werking van de Wrong Line Studio website en de diensten te optimaliseren.

 

 

2.

U kan de automatische installatie van ‘cookies’ steeds vermijden door de instellingen van uw browser te veranderen. Wij dienen u er hierbij wel op te wijzen dat het weigeren van cookies de gebruiksvriendelijkheid van de Wrong Line Studio website kan beïnvloeden. 

 

U kan online meer informatie vinden over hoe u cookies kan uitzetten en verwijderen :

 

Internet Explorer : https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl

Firefox : https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren en https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagenSafari : https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=fr_CA&viewlocale=nl_NL

 

 

3.

Onze website maakt gebruik van de volgende cookies :

  

“hs” :  Deze cookies worden gebruikt door google analytics om te verzekeren dat de site die wordt ingegeven in de browser ook wordt opgeladen.”

            Deze cookie wordt 2 jaar bewaard.

 ​

“svSession” :  Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen teneinde meer inzicht te krijgen in de manier waarop de website wordt gebruikt, om na te gaan hoe efficiënt de marketingcampagnes zijn en om het gebruik van de website persoonlijker te maken.

 

Deze cookie wordt voor de duur van uw sessie bewaard.

 

“XSRF-TOKEN” :  Deze cookies worden gebruikt om het aantal bezoekers van de website te registreren.

            Deze cookie wordt voor de duur van uw sessie bewaard.

C. PRIVACYVERKLARING

1. Bezoekers Wrong Line Studio website

Welkom op www.wronglinestudio.be, de website die u wordt ter beschikking gesteld door Wrong Line Studio.

Wrong Line Studio, gevestigd aan Hofstraat 18, 2400 Mol, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onze contactgegevens zijn de volgende :

www.wronglinestudio.be

Hofstraat 18

2400 Mol

Tel : 04/93.19.08.16 

​​

Middels deze privacyverklaring willen wij u helder en transparant informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens bij uw bezoek aan en gebruik van onze website.

De persoonsgegevens die wij verwerken

Wrong Line Studio verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt per email of via een contactformulier op onze website.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken via het contactformulier :

- Naam en/of voornaam

- Email adres

- Telefoonnummer/mobiel nummer

- Adres

- Eventuele andere persoonsgegevens die u aan ons overmaakt in uw bericht

Ingevolge uw gebruik van onze website verwerken wij eveneens volgende gegevens :

- IP-adres

- Gegevens over uw activiteiten op onze website

Voor een verduidelijking van de verwerking van deze persoonsgegevens, kan u eveneens onze cookieverklaring raadplegen.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken via onze website geen bijzonder en/of gevoelige persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld gegevens over godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke voorkeur of  gezondheid en vragen u ook niet om deze gegevens in te vullen in onze online contactformulieren.

Indien u ons zelf bijzondere en/of gevoelige gegevens bezorgt middels de inhoud van uw bericht in het formulier of per email, volgt hieruit dat u ook expliciet en ondubbelzinnig toestemming geeft om deze gegevens te verwerken teneinde adequaat gevolg te kunnen verlenen aan uw vraag of verzoek.  Deze toestemming kan ten allen tijde terug worden ingetrokken.

​​​

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wrong Line Studio verwerkt de gegevens die u ingaf via het online contactformulier of die ons werden bezorgd via uw email om adequaat gevolg te kunnen verlenen aan uw verzoek, via email of indien nodig telefonisch.

Door het vrijwillige overmaken van deze gegevens geeft u uw toestemming om deze gegevens te verwerken met het oog op de behandeling van uw vraag of verzoek en u te kunnen informeren over onze diensten.

Wrong Line Studio verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze fiscale redenen.

Indien de gegevens worden verstrekt aan derden, zorgen wij ervoor dat de bescherming van uw gegevens wordt gegarandeerd.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wrong Line Studio neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een persoon (bijvoorbeeld een medewerker van Wrong Line Studio) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Uw gegevens zullen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor ze werden verkregen en dit voor een duur van maximaal 5 jaar, zulks voor zover Wrong Line Studio niet wettelijk verplicht is de gegevens langer te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ter bescherming van uw privacy bezorgen wij slechts gegevens aan derden indien dit noodzakelijk is om gevolg te kunnen verlenen aan uw verzoek of aanvraag. 

Wij zorgen er steeds voor dat derden aan wie wij gegevens verstrekken, ons waarborgen dat uw gegevens op een beveiligde manier worden verwerkt opdat uw privacy wordt gewaarborgd.

Wij verstrekken in principe geen gegevens aan derden buiten de Europese Unie, doch indien dit noodzakelijk is om gevolg te verlenen aan uw vraag of verzoek, zorgen wij ervoor dat er éénzelfde beschermingsniveau wordt bereikt zoals dat in de Europese Unie van toepassing is.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wrong Line Studio gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden.

Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Op onze website kan u eveneens een afzonderlijke cookieverklaring vinden.                                                                                                                                                                                          

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Wrong Line Studio en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die u ons bezorgde, in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie uw pasfoto, kaartnummer en identificatienummer van het rijksregister zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wrong Line Studio wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wrong Line Studio neemt de bescherming van uw gegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@Wrong Line Studio.be.

Wrong Line Studio verkoopt uw gegevens niet aan derden.

Wij verstrekken gegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is om uw verzoek te kunnen inwilligen of op uw vraag te kunnen beantwoorden, voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wanneer Wrong Line Studio uw persoonsgegevens aan een derde overmaakt, doet Wrong Line Studio het nodige om de toegang van deze derde te beperken tot de gegevens die deze derde nodig heeft om haar opdracht te vervullen.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

​​

De persoonsgegevens die wij verwerken


Wrong Line Studio verwerkt uw persoonsgegevens naar aanleiding van een spontane sollicitatie of reactie op een openstaande vacature die op onze website staat vermeld en die u zelf aan ons verstrekt via email of via het contactformulier op onze website. 


Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij in het kader van uw sollicitatie verwerken :

- Identificatiegegevens
- Contactgegevens
- Familiale gegevens
- Gedragsgegevens en persoonlijke kenmerken
- Opleidings- en beroepsgegevens
- Gerechtelijke gegevens (Indien er een wettelijke verplichting is om een uittreksel uit het strafregister voor te leggen)

Ingevolge uw algemeen gebruik van onze website verwerken wij eveneens volgende gegevens : 
- IP-adres
- Gegevens over uw activiteiten op onze website


Voor een verduidelijking van de verwerking van deze persoonsgegevens, kan u eveneens onze cookieverklaring raadplegen die u eveneens op onze website vindt.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 
Wrong Line Studio verwerkt de gegevens die u ingaf via het online contactformulier of die ons werden bezorgd via uw email met als doel het sollicitatietraject te doorlopen. 


Met uw toestemming worden deze gegevens ook verwerkt voor een contactname voor eventueel toekomstige vacatures binnen onze organisatie. 


Uw reactie op onze vacature of uw spontane sollicitatie geldt als de actieve handeling waarbij u uw geïnformeerde, vrije, specifieke en ondubbelzinnige toestemming geeft voor de verwerking van uw gegevens. 


U kan deze toestemming steeds intrekken.


Wrong Line Studio verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor fiscale redenen. 


Indien de gegevens worden verstrekt aan derden, zorgen wij ervoor dat de bescherming van uw gegevens wordt gegarandeerd. 
 

Geautomatiseerde besluitvorming
Wrong Line Studio neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een persoon (bijvoorbeeld een medewerker van Wrong Line Studio) tussen zit. 


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Uw gegevens worden bewaard tot 2 jaar na het einde van uw sollicitatietraject, zulks voor zover Wrong Line Studio niet wettelijk gehouden is de gegevens langer te bewaren. 
Delen van persoonsgegevens met derden
Ter bescherming van uw privacy bezorgen wij slechts gegevens aan derden indien dit noodzakelijk is om gevolg te kunnen verlenen aan uw verzoek of aanvraag en/of in het kader van uw sollicitatietraject.


Wij zorgen er steeds voor dat derden aan wie wij gegevens verstrekken, ons waarborgen dat uw gegevens op een beveiligde manier worden verwerkt opdat uw privacy wordt gewaarborgd.


Wij verstrekken in principe geen gegevens aan derden buiten de Europese Unie, doch indien dit noodzakelijk is om gevolg te verlenen aan uw vraag of verzoek, zorgen wij ervoor dat er éénzelfde beschermingsniveau wordt bereikt zoals dat in de Europese Unie van toepassing is. 


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Wrong Line Studio gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. 


Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. 


Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Op onze website kan u eveneens een afzonderlijke cookieverklaring vinden.                                                                                                                                                                                          
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.


Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Wrong Line Studio en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. 


Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die u ons bezorgde, in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 


U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@Wrong Line Studio.be. 


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. 


Maak in deze kopie uw pasfoto, kaartnummer en identificatienummer van het rijksregister zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. 


We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.


Wrong Line Studio wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wrong Line Studio neemt de bescherming van uw gegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 


Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via 


Wrong Line Studio verkoopt uw gegevens niet aan derden. 


Wij verstrekken gegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is in het kader van uw sollicitatietraject, voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 


Wanneer Wrong Line Studio uw persoonsgegevens aan een derde overmaakt, doet Wrong Line Studio het nodige om de toegang van deze derde te beperken tot de gegevens die deze derde nodig heeft om haar opdracht te vervullen.


Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 

©2017 Wrong Line Studio

 • Facebook - Black Circle
 • Instagram - Black Circle

Wrong Line Studio

Bruggeske 34

2400 Mol

Tel. 04 93 19 08 16

M: info@wronglinestudio.be